Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Dagmara Kokoszka-Lassota

Sklep internetowy prowadzony jest przez:
Dagmarę Kokoszka-Lassota
NIP: 6112582074
ul. Sowińskiego 42a, 65-001 Zielona Góra e-mail: kontakt@kokoszka-lassota.pl

Biuro obsługi klienta znajduje się pod adresem:
Dagmarę Kokoszka-Lassota
NIP: 6112582074
ul. Sowińskiego 42a, 65-001 Zielona Góra e-mail: kontakt@kokoszka-lassota.pl

I. Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Dagmara Kokoszka – Lassota dostępny pod adresem internetowym https://kokoszka-lassota.pl/sklep, prowadzony jest przez Dagmarę Kokoszkę – Lassotę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dagmara Kokoszka – Lassota, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 6112582074.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Magic Social Media Dagmara Kokoszka-Lassota oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Niniejszy regulamin określa:
– warunki i zasady składania przez Klientów zamówień w ramach sklepu Dagmara Kokoszka-Lassota;
– minimalne wymagania techniczne do dokonania zakupów w sklepie Dagmara Kokoszka-Lassota;
– zasady przetwarzania i gromadzenia danych osobowych Klientów.

II. Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
– posiadanie konta w ramach serwisu internetowego Dagmara Kokoszka-Lassota,
– minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
– przeglądarka internetowa z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies.
2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

III. Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, danych teleadresowych.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

IV. Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
– zalogować się do Sklepu,
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
– kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
– wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

V. Dostawa i płatność:
1. Podawane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT wraz z innymi składnikami ceny.
2. Zakup towarów odbywa się zgodnie z ich opisem.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4. Dostawa produktów fizycznych realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej inPost.
5. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:
– przelew bankowy;
– tpay (www.tpay.com)
6. Wysyłka produktów fizycznych jest dokonywana wg cennika podanego w stronie produktu, czas dostawy do 5 dni roboczych.

VI. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Jeśli zamówienie jest realizowane w formie fizycznej przesyłki, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odesłać towar w ciągu 21 dni.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji wysyłając oświadczenie z rezygnacją pod adres: kontakt@kokoszka-lassota.pl. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Czas rozpatrzenia rezygnacji wynosi 14 dni roboczych.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

VII. Reklamacja i gwarancja
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Dagmara Kokoszka-Lassota ul. Sowińskiego 42a, 65-001 Zielona Góra.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodu wpłaty oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje i zwroty rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.
6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe z powodu niedostępności na magazynie, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

VIII. Dane osobowe i polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu zalogowania do systemu oraz realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Podczas wizyty Klienta na stronie internetowej Sklepu, automatycznie zbierane są dane dotyczące: adresu IP Klienta, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego.
7. W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Klienta dane do podmiotów obsługujących płatności, firm przygotowujących wysyłkę, firm dostarczających produkty oraz firm obsługujących reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
8. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników na stronie internetowej Sklepu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach Sklepu lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
9. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem a Sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie Klienta. W przypadku kontaktu z jednym z ekspertów, mogą oni sporządzać notatki, które będą dostępne tylko dla nich.
10. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
11. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej.
12. Każdej osobie korzystającej ze sklepu internetowego na www.dagmarakokoszka.pl/sklep przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Dagmary Kokoszka-Lassota ul. Sowińskiego 42a 65-001 Zielona Góra z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
13. Usunięcie danych jest możliwe po zakończeniu procesu zakupu. Żeby to zrobić możesz wysłać wiadomość na adres: kontakt@kokoszka-lassota.pl.

IX. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.